پژوهشگران گروه فناوریهای نوین

 
نام و نام خانوادگی تصویر مرتبه گرایش پست الکترونیکی صفحه شخصی

 ایمان سوری نژاد

دانشیار  شیلات- فناوری های نوین در تکثیر و پرورش آبزیان sourinejad@hormozgan.ac.ir  

دکتر مرتضی یوسف زادی

دانشیار زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

yousefzadi@hormozgan.ac.ir

 

دکتر آرش اکبرزاده

دانشیار شیلات- ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان

akbarzadeh@hormozgan.ac.ir

 

دکتر اسداله خورانی

دانشیار جغرافیا- اقلیم شناسی

khoorani@hormozgan.ac.ir

 

احمد همایی

دانشیار بیوشیمی

a.homaei@hormozgan.ac.ir

 
نرگس امرالهی استادیار زیست شناسی دریا amrollahi@hormozgan.ac.ir