پژوهشگران گروه فناوریهای نوین

نام و نام خانوادگی تصویر مرتبه گرایش پست الکترونیکی صفحه شخصی

ایمان سوری نژاد

دانشیار شیلات- فناوری های نوین در تکثیر و پرورش آبزیان sourinejad@hormozgan.ac.ir

دکتر مرتضی یوسف زادی

دانشیار زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

yousefzadi@hormozgan.ac.ir

دکتر آرش اکبرزاده

دانشیار شیلات- ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان

akbarzadeh@hormozgan.ac.ir

دکتر اسداله خورانی

دانشیار جغرافیا- اقلیم شناسی

khoorani@hormozgan.ac.ir

احمد همایی

دانشیار بیوشیمی

a.homaei@hormozgan.ac.ir

نرگس امرالهی استادیار زیست شناسی دریا amrollahi@hormozgan.ac.ir