پژوهشگران گروه علوم طبیعی و زیست محیطی

نام و نام خانوادگی تصویر مرتبه گرایش پست الکترونیکی صفحه شخصی

پیمان رضایی

دانشیار زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ های رسوبی

p.rezaee@hormozgan.ac.ir

محسن صفایی

دانشیار پویایی شناسی جمعیت-سیستماتیک آبزیان

safaie@hormozgan.ac.ir

احمد نوری

دانشیار شیلات- فیزیولوژی آبزیان

noori@hormozgan.ac.ir

ابوالفضل ناجی

دانشیار آلودگی محیط زیست

abolfazlnaji@hormozgan.ac.ir

سمیه رستگار

استادیار باغبانی-میوه کاری

srastegar@hormozgan.ac.ir

یحیی اسماعیل پور استادیار مهندسی منابع طبیعی -مرتع داری y.esmaeilpour@hormozgan.ac.ir