پژوهشگران گروه علوم طبیعی و زیست محیطی

 
نام و نام خانوادگی تصویر مرتبه گرایش پست الکترونیکی صفحه شخصی

 پیمان رضایی

استادیار زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ های رسوبی

p.rezaee@hormozgan.ac.ir

 

 محسن صفایی

دانشیار پویایی شناسی جمعیت-سیستماتیک آبزیان

safaie@hormozgan.ac.ir

 

 احمد نوری

استادیار شیلات- فیزیولوژی آبزیان

noori@hormozgan.ac.ir

 

ابوالفضل ناجی

دانشیار آلودگی محیط زیست

abolfazlnaji@hormozgan.ac.ir

 

 سمیه رستگار

استادیار باغبانی-میوه کاری

srastegar@hormozgan.ac.ir

 
یحیی اسماعیل پور استادیار مهندسی منابع طبیعی -مرتع داری y.esmaeilpour@hormozgan.ac.ir