پژوهشگران گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی

 
نام و نام خانوادگی تصویر مرتبه گرایش پست الکترونیکی صفحه شخصی

 احسان کامرانی

استاد تمام بوم شناسی و مدیریت ذخایر آبزیان

ehsan.kamrani@hormozgan.ac.ir

 

 حنانه محمدی کنگرانی

دانشیار سیاستگذاری و مدیریت منابع طبیعی

kangarani@hormozgan.ac.ir

 

 مصطفی ظهیری نیا

دانشیار      جامعه شناسی، گروه های اجتماعی

zahirinia@hormozgan.ac.ir-mozan54@yahoo.com

 

 حسین زمانی

استادیار آمار-استنباط

Zamani.huni@hormozgan.ac.ir

 
محمد محبی استادبار اقتصاد محض